1396-12-15   ||   4924

با حكم بنيانگذار سومو در ج.ا.ايران صورت گرفت

دكتر عليرضا رضايى نايب رئيس سومو كشور شد.

با حكم دكتر منوچهرى بنيانگذار سومو در ايران، دكتر عليرضا رضايى به عنوان نايب رئيس سومو كشور منصوب و مشغول به كار شد.
در ذيل حكم منوچهرى به رضايى آمده است:

نظر به مراتب تعهد، تخصص پيشينه علمى-پژوهشى و تجارب گران بهاى حضرتعالى در امور اجرايى، به موجب اين حكم بعنوان ''سرپرست نايب رئيسى سومو ج.ا.ايران''
منصوب مى شويد.
توفيق روزافزون حضرتعالى را در خدمت به نظام مقدس جمهورى اسلامى و اعتلاى سومو كشور از درگاه خداوند متعال مسئلت مى نمايم.

دكتر رضايى دانشيار روابط بين الملل، شهردار ملاير و رياست دانشگاه آزاد اسلامى استان همدان را در كارنامه خدمات اجرايى خود دارد.