به پایگاه اطلاع رسانی کمیته سومو جمهوی اسلامی ایران خوش آمدید

Iran Sumo Association as the Sole Representative Body of Sumo in Islamic Republic of Iran - Recognized by International Sumo Federation since July 23, 2011