آشنایی با سومو >> تکنیک های رایج

فن اول:

 

برای مشاهده آموزش تصویری ... ، روی لینک زیر کلیک نمائید:

http://sumo-iran.ir/images/upload/XUSTWZK.jpg


فن دوم:

 

برای مشاهده آموزش تصویری ... ، روی لینک زیر کلیک نمائید:

http://sumo-iran.ir/images/upload/BUCTSWD.jpg


فن سوم:

 

برای مشاهده آموزش تصویری ... ، روی لینک زیر کلیک نمائید:

http://sumo-iran.ir/images/upload/MZWHCKN.jpg


فن چهارم:

 

برای مشاهده آموزش تصویری ... ، روی لینک زیر کلیک نمائید:

http://sumo-iran.ir/images/upload/ZMUCSBD.jpg


فن پنجم:

 

برای مشاهده آموزش تصویری ... ، روی لینک زیر کلیک نمائید:

http://sumo-iran.ir/images/upload/MSHBWUK.jpg


فن ششم:

 

برای مشاهده آموزش تصویری ... ، روی لینک زیر کلیک نمائید:

http://sumo-iran.ir/images/upload/XCTSDBA.jpg


فن هفتم:

 

برای مشاهده آموزش تصویری ... ، روی لینک زیر کلیک نمائید:

http://sumo-iran.ir/images/upload/KXAMUSD.jpg


فن هشتم:

 

برای مشاهده آموزش تصویری ... ، روی لینک زیر کلیک نمائید:

http://sumo-iran.ir/images/upload/SZAMTCX.jpg


فن نهم:

 

برای مشاهده آموزش تصویری ... ، روی لینک زیر کلیک نمائید:

http://sumo-iran.ir/images/upload/HDSMUCX.jpg


فن دهم:

 

برای مشاهده آموزش تصویری ... ، روی لینک زیر کلیک نمائید:

http://sumo-iran.ir/images/upload/TWNDAKH.jpg


فن یازدهم:

 

برای مشاهده آموزش تصویری ... ، روی لینک زیر کلیک نمائید:

http://sumo-iran.ir/images/upload/TDHWUBN.jpg


فن دوازدهم:

 

برای مشاهده آموزش تصویری ... ، روی لینک زیر کلیک نمائید:

http://sumo-iran.ir/images/upload/HWAMXTB.jpg


فن سیزدهم:

 

برای مشاهده آموزش تصویری ... ، روی لینک زیر کلیک نمائید:

http://sumo-iran.ir/images/upload/KUTMDNS.jpg


فن چهاردهم:

 

برای مشاهده آموزش تصویری ... ، روی لینک زیر کلیک نمائید:

http://sumo-iran.ir/images/upload/NHBMKTU.jpg


فن پانزدهم:

 

برای مشاهده آموزش تصویری ... ، روی لینک زیر کلیک نمائید:

http://sumo-iran.ir/images/upload/DWASXCM.jpg


فن شانزدهم:

 

برای مشاهده آموزش تصویری ... ، روی لینک زیر کلیک نمائید:

http://sumo-iran.ir/images/upload/MBWACHX.jpg


فن هفدهم:

 

برای مشاهده آموزش تصویری ... ، روی لینک زیر کلیک نمائید:

http://sumo-iran.ir/images/upload/CMUXBNZ.jpg


فن هجدهم:

 

برای مشاهده آموزش تصویری ... ، روی لینک زیر کلیک نمائید:

http://sumo-iran.ir/images/upload/ZAUWNKS.jpg


فن نوزدهم:

 

برای مشاهده آموزش تصویری ... ، روی لینک زیر کلیک نمائید:

 


فن بیستم:

 

برای مشاهده آموزش تصویری ... ، روی لینک زیر کلیک نمائید: