شورای فنی

رئیس: دکتر جاسم منوچهری

دبیر: امین ابراهیمیان

عضو: معصومه منوچهری

عضو: محمد حمید

عضو: محسن ابراهیمی

عضو: طاهره عباسپور

عضو: داود فلاحی

عضو: بهرام جمالپور