1395-09-08   ||   1717

اعضای جدید کمیته داوران سومو کشور منصوب شدند

طی احکامی جداگانه از سوی دکتر منوچهری رئیس کمیته سومو، دو نفر از متخصصین امر به ترکیب کمیته داوران سومو کشور افزوده شدند

طی احکامی جداگانه از سوی دکتر منوچهری رئیس کمیته سومو کشور، سحر شاملو و دکتر بهزاد سهیلی به عنوان اعضای جددید کمیته داوران برای یک دوره یک ساله منصوب و مشغول به کار شدند